Hệ thống tự động tạo link tracking

Tạo link tracking

Dành riêng cho chạy chuyển đổi trên landingpage, không áp dụng cho website hoặc hệ thống tương tự.

Deep link Facebook hiện tại tạo được các link sau:

- Deeplink cho Page
- Deeplink cho bài viết ( page và profile )
- Deeplink cho Profile

=> Tạo deeplink sẽ chuyển hướng đến messenger của Shopinmessenger, tại đây mọi người điền link cần tạo deeplink là ok nhé.

Tạo deeplink

Deep link Messenger hiện tại tạo được các link sau:

- Deeplink cho Messenger Profile
- Deeplink cho Page ( lưu ý hệ thống không tạo được deeplink cho chatbot có dạng ?ref= xxx )

=> Tạo deeplink sẽ chuyển hướng đến messenger của Shopinmessenger, tại đây mọi người điền link cần tạo deeplink là ok nhé.

Tạo deeplink

COMING SOON

Deep link Groups Fb hiện tại tạo được các link sau:

- Deeplink cho Groups
- Deeplink cho bài viết trong Groups

=> Tạo deeplink sẽ chuyển hướng đến messenger của Shopinmessenger, tại đây mọi người điền link cần tạo deeplink là ok nhé.

Tạo deeplink