Hệ thống tự động tạo deeplink miễn phí

Bạn lựa chọn nền tảng muốn tạo deeplink và sử dụng thôi nhé. Chỉ cần điền link việc còn lại để chúng tôi ....

Groups Fb

Facebook

Messenger

Youtube

Shopee

Tiki

Lazada

Deep link Facebook hiện tại tạo được các link sau:

- Deeplink cho Page
- Deeplink cho bài viết ( page và profile )
- Deeplink cho Profile

=> Tạo deeplink sẽ chuyển hướng đến messenger của Shopinmessenger, tại đây mọi người điền link cần tạo deeplink là ok nhé.

Tạo deeplink

Deep link Messenger hiện tại tạo được các link sau:

- Deeplink cho Messenger Profile
- Deeplink cho Page ( lưu ý hệ thống không tạo được deeplink cho chatbot có dạng ?ref= xxx )

=> Tạo deeplink sẽ chuyển hướng đến messenger của Shopinmessenger, tại đây mọi người điền link cần tạo deeplink là ok nhé.

Tạo deeplink

COMING SOON
Deep link Groups Fb hiện tại tạo được các link sau:

- Deeplink cho Groups
- Deeplink cho bài viết trong Groups

=> Tạo deeplink sẽ chuyển hướng đến messenger của Shopinmessenger, tại đây mọi người điền link cần tạo deeplink là ok nhé.

Tạo deeplink